Çok güzel bir yazı tebrikler.

Ben de bu ara çok konuşulan/yazılan iki terim ile ilgili bildiğim kadarı ile açıklama yapayım.

Forward: Vadeli Döviz satın alma veya satma işlemidir. ( 2 bacaklıdır) . Hesaplanması iki para birimi üzerinden faiz farkı üzerindendir.

Günün spot kuru alınır. İki para cinsi arasındaki faiz farkı ile hesaplanır. Kur dalgalanmalarına karşı korunmak amacı ile banka ile bir sözleşme kapsamında yapılır.

Forwarddan cayma mümkün değil diye biliyorum. Ancak Opsiyonda döviz alma veya satma hakkını satın alınıyor. Forwarda ek prim ödenmezken, opsiyon satın alınıyor ise bankaya prim ödenmiyordu hatırladığım kadarı ile

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store