Özgür Bey, muhteşem bir yazı, tebrik ederim.

Kooperatiflerin Toplumsal eşitsizliği ve gelir dağılımdaki dengesizliği düzeltmede ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması noktasındaki başarısı yadsınamaz.

Bir çok kooperatife danışmanlık yapan bir mali müşavir olarak, yazınızdaki dijital ekonomideki yenilikçi bir mülkiyet modeli tanımı ifadesine hayran kaldım.

Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından ana sözleşmesi hazırlanmış olan bilimsel araştırma ve geliştirme kooperatifleri paylaşım ekonomisi temelinde belki bu yöne doğru evrilebilir.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store