Image for post
Image for post

Şahıs firması kuruluşunda gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir.

1 — İmza beyannamesi (2 adet ) (Noterden Hazırlanacak )

2 — Kimlik fotokopisi noter tasdikli (2 adet )

3 — Ekteki kişilere mali müşavir vekaleti

4 — Kira kontratı yada merkez adresi olarak göstereceğiniz mülk size ait ise tapu fotokopisi;

5 — Varsa firmada kullanmak istediğiniz unvan. Şahıs firmalarında unvan serbestisi var. Yani şahıs firmaları şahsın adı soyadı unvan olarak kullanılır ve kişi isterse unvan da kullanabilir.

Limited ve Anonim şirket kuruluşları ile ilgili detaylı bilgi için bize ulaşın

info@ozmconsultancy.com

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store