Şirketinizin alacakları konusunda ne zaman alarm zilleri çalar ?

Şirketinizin alacakları konusunda ne zaman alarm zilleri çalar ?

Alacak hesapları nedir ?

Image for post
Image for post

Alacak hesapları, müşterilerinizin borçlu olduğu paradır. Müşterinize bir fatura kestikten sonra, ödeme alınana kadar alacaklarınızın beklediği hesaplardır.

Alacak hesapları, hem alacaklı olduğunuz parayı hem de tahsilat sürecine verilen isimdir.

Dolayısıyla, alacak hesapları, fatura göndermek, müşterierin ödeme yapıp yapmadıklarını izlemek, ödeme peşinde koşmak için adımlar atmak ve faturalara yapılan ödemeleri (fatura mutabakatı olarak da bilinir) izlemek gibi işlemleri içerir.

Image for post
Image for post

Alacak hesaplarının yaşlandırma işlemi nedir ?

Alacaklarınızın vadesine göre yazılması ve vadesi geçmiş olanları gün olarak yazdığınız tablodur. Yaşlandırma raporu, sayesinde tüm geçmişe ait faturaları, en az gecikmiş olanlardan en çok gecikmiş olana kadar görebilirsiniz.

Örnek olarak 5 gün gecikenler, 15 gün gecikenler ve 30 gün gecikenler gibi.

Yaşlandırma tabloları gerek start uplar gerek büyük firmalar için çok önemlidir. Alacaklarını ne zaman tahsil edeceklerini ve nakit akışlarını bu tabloya göre ayarlarlar.

Yaşlandırma raporu sadece bir araçtır. Yaşlandırma raporuna göre bazı aksiyonlar alınması gerekmektedir. Örnek olarak

5 Gün ödemesini geciktirenlere- Mail atılması

10 Gün ödemesini geciktirenlere — Telefon ile arama

15 Gün ödemesini geciktirenlere- Avukata gönderilmesi gibi.

Etkili Tahsilat sürecinin önemi

Bütün müşterilerinizin size geç ödeme yaparsa, işiniz zorlaşır. Tedarikçilere veya personele ödeme yapmak için paranız bitebilir. Bu nedenle alacaklarınızın vadelerine göre sıralamaya ve gecikenlere gerekli işlemleri yapmanız gerekmektedir. Herkesin bildiği gibi, alacağınızı ne kadar geç isterseniz o kadar geç tahsilat yaparsınız !!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store