100'ün üzerinde kooperatife danışmanlık yapan bir müşavir olarak şunu çok net söyleyebilirim. Toplumsal gelir dağılımını adaletli hale getirmek ve bu sayede sosyal barışı sağlamak için kooperatifler gözümüzün önünde duran bir fırsat.

Geçmiş dönemlerdeki kötü tecrübelerin neden yaşandığı üzerine gerekli çalışmalar yapılır, kontrol ve denetim mekanizması doğru çalıştırılır ise orta gelir tuzağından bu yöntem ile çıkabileceğimizi düşünüyorum

Selamlar Sevgiler

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store