Ahmet Bey merhaba

Şahıs şirketi kuruluşunun bilgisayar başından kalkmadan nasıl kendi kendinize ek bir maliyete katlanmadan nasıl yapılabileceği ile ilgili bir yazı yazdım. Faydası olabilir diye düşünüyorum. Saygılarımla

--

--

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul