Ahmet Bey merhaba

Şahıs şirketi kuruluşunun bilgisayar başından kalkmadan nasıl kendi kendinize ek bir maliyete katlanmadan nasıl yapılabileceği ile ilgili bir yazı yazdım. Faydası olabilir diye düşünüyorum. Saygılarımla

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store