Ahmet Bey, merhaba

Seneye kurumlar vergisi % 20 ye düşüyor. Evet dediğiniz gibi % 15 stopaj var kar dağıtımı şeklinde dağıtılır ise (Şirketlerimizin pek yerine getirmediği bir yükümlülük ortağın para çekerken vergisel gereklilikleri yerine getirmesi ama uyulmasını öneriyorum tabii ki)

Bu yazının size faydası olabilir.

Selamlar, Saygılar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store