Ahmet Bey Site, kooperatif, toplu yapı, sanayi sitesi v.b. yerlerde kat irtifak veya kat mülkiyet tapusu dağıtılmış ise dediğiniz gibi % 100 muvafakat almak imkansız.

Çalıştığımız bir kooperatifte fazladan bağımsız bölümler kazanma imkanları olmasına rağmen % 100 bulunamıyor.

İmar barışının asıl gelir getirecek kalemleri siteler ve toplu yapılar ancak muvafakat tamamından aranınca bu rakam çevre ve şehircilik hesabına yatamıyor

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store