Ahmet bey :) Yazılarınızda ki akıcılığın ve doğallığın bağımlısı oluyor insan bir süre sonra

Ben de bir iki ekleme yapmak isterim.

Home office de eve ait giderlerin yarısı vergiden düşülebiliyor (Mesela elektrik su v.b.)-Kdv leri içinde aynı şey söz konusu

Ama normal oturduğumuz evi home ofise çevirince bütün rakam üzerinden stopaj ödemek zorunda kalınıyor. Mesela işyeri olarak vergi dairesine bildirmeden önce 1000 tl kira ödüyorduk. Ev sahibine kabul ettirdik.işyeri olarak kullanacağız o zaman 250 de ev sahibi adına stopaj ödeyeceğimiz için ek bir maliyet çıkıyor-(konut olarak kiralanan bir yerin aynı zamanda işyeri olarak kullanılması halinde, kira bedelinin tamamı üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir)

Ev sahibi açısından aslında bu durum kendisinin menfaatine çünkü onun adına stopaj nedeni ile gelir vergisi tutarı azalıyor. Aslında kendisinden indirim bile istenebilir :)

Şu we-work sitesine bakıyorum bir süredir, Türkiye için yeni bir çözüm olabilir mi acaba ?

Selamlar,Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store