Aktifteki varlıkların yeniden değerlenmesi mümkün hale geldi-Mali müşavir EVREN ÖZMEN

Aktifteki varlıkların yeniden değerlenmesi mümkün hale geldi-Mali müşavir EVREN ÖZMEN

25.05.2018 Tarihinde yayınlanan 7144 Sayılı kanununun 5.maddesi ile aktifte yer alan varlıkların yeniden değerlenmesi mümkün hale gelmiştir.

Uzun süredir bilançonun aktifinde duran ve gerçek değeri yansıtmayan varlıkların enflasyon değerlemesine tabi tutularak bilançonun düzeltilmesi sağlanabilecektir.

Ödenecek tutar % 5 oranında hesaplanacaktır. Artırılan varlıkların satışı durumunda maliyet bedeli olarak artırılan tutar dikkate alınacaktır.

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz

Originally published at kooperatiflerkanunu.com on May 25, 2018.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store