ARTIK OTELLERDEN ODA SATIN ALABİLİRSİNİZ !!

Turizm Tesislerinde % 20 Kat Mülkiyeti Kurma Yetkisi

Turizm Tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 52.maddesinde 20.06.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile ;

Tesisin fiziki bütünlüğünü bozmamak şartı ile özel mülkiyete konu taşınmaz üzerinde yer alan turizm kompleksleri, turizm kentleri ve tatil merkezleri kapasitesindeki apart ünitelerin ve tatil siteleri, butik tatil villaları, müstakil apart otellerin tamamında, kamu taşınmazı üzerinde yer alan bu tür tesisler ile bu Yönetmelikte yer alan diğer konaklama tesislerinde ise oda kapasitesinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ayrı ayrı odalar üzerinde üçüncü şahıslar lehine kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Peki otellerin % 20 sinde kat mülkiyeti kurulabilmesi ne anlama gelmektedir ?

Otel sahibinin otelin veya tesisin % 20 sine denk gelen bölümler için kat mülkiyeti tapusu çıkartıp, satabilmesi anlamına gelmektedir. Satın alanların da kiralaması veya 3.kişilere satabilmesi de mümkün olmaktadır.

Bu odalar için apartlar için zorunlu olan mutfak v.b. şartlar gerekli değildir.

Ancak bu şekilde satın alanlar tesisin turizm tesisi olarak kullanılmasına engel olamaz. Bu husus ile ilgili madde aşağıdaki şekildedir.

“kat mülkiyeti veya kat irtifakına konu tesislerde “tesisisin turizm tesisi olarak fiziki bütünlüğünün korunacağına ilişkin sözleşme” tapu ekinde yer alması zorunludur.

Benim önerim bu şekilde bir işlem yapmayı planlayan otel sahiplerinin kat mülkiyeti kurulacak taşınmazlar için tapuya tescil edilecek yönetim planını turizm tesisinin çalışma düzenini bozmayacak şekilde, son derece özenli bir şekilde hazırlatmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarım

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store