Bilişim sektöründe çalışan firmalara büyük avantaj diye gazetelerde günlerce yayınlanan ve 7103 sayılı kanun ile resmileşen sgk avantajında son durum sizce ne ?

Image for post
Image for post

Öncelikle sgk prim avantajı neydi onu söyleyelim. Bu alanda istihdam edilecek personellere sgk primini devlet ödeyecekti.

Tamam kanun çıktı. Ama hangi işyerleri olacağı belli değil !!

Buyrun sorgulama ekranı

17103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19.MADDE (İmalat veya bilişim sektörü)

Sorgulama Tarihi

22.05.2018

Durum

Teşvikten Yararlanamazsınız

Mesaj

Bilişim sektörüne ait nace kodları henüz Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmediğinden bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için sorgulama yapılamamaktadır.Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmesinin ardından işlem yapınız.

Meclis tatile girdi ???

Image for post
Image for post

7103 Sayılı kanun ilgili metni

imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store