Döviz Cinsinden Sözleşmeler Artık Yasak !!

Arkadaşlar ; artık dükkanınızı, evinizi döviz olarak kiraya veremiyorsunuz. Eğer böyle bir sözleşmeniz var ise 30 gün içinde revize etmeniz gerekli.

Bu sınırlama sadece kiralama için değil,ev araba alma satma içinde geçerli.

Ayrıca asıl önemli nokta burası ; sadece bunlar için değil sınırlama

Hizmet ve Eser Sözleşmelerinde de geçerli.

Yani bir yazılımcı da yurtiçinde yerleşik bir firmaya artık döviz cinsinden program yazılım hizmeti faturası düzenleyemeyecek veya bir mimar döviz cinsinden sözleşme yapamayacak.

Bu değişikliğin özellikle konut piyasasını etkileyeceğini düşünüyorum. Ayrıca girdi maliyetleri döviz cinsinden olan firmalar yurtiçine satış yaparken dikkatli olması gerekli. Bu noktada forward ve opsiyon işlemler hakkında bilgi sahibi olmaları, bankacıları veya mali müşavirlerinin kendilerini iyi yönlendirmesi gerekli.

Kararnamenin tam metninin aşağıda bulabilirsiniz.

13 Eylül 2018 Tarihli resmi gazetede yayınlanan kararname ile ;

Image for post
Image for post

Türkiye’de yerleşik kişilerin, ilgili Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmayacaktır.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir.

Önceki Yazılarım;

Arkadaşlar bu arada biz önemli konuları, ödeme son günlerini v.b şeyleri mailchimp üzerinden listedekilere mail atıyoruz.

İsterseniz bana mail atarsanız sizi de o listeye eklerim.

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Görüşmek Üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store