DOĞUM VEYA EVLAT EDİNME SONRASI İŞÇİLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR VE DÜZENLEMELER

Av. Gülşah GÜVEN DULAY

B.1. Analık İzni;

4857 sayılı İş Kanunu madde 74 ile kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve yine doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süre için çalıştırılmamaları düzenlenmiş olup çoğul gebeliklerde doğumdan önce çalıştırılmayacak olan 8 haftalık süreye 2 hafta süre ekleneceği de belirtilmiştir. Kadının erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanmadığı süreler doğumdan sonraki sürelere eklenmeyecek olup doğumda kadın işçinin ölmesi halinde bu süreler babaya/erkek işçiye kullandırılmaktadır. Yine üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.

[caption id=”attachment_media-33" align=”alignnone” width=”1880"]

Photo by Pixabay on Pexels.com[/caption]

B.2.Süt İzni;

4857 sayılı Kanun madde 74/7 düzenlemesi bağlamında kadın işçiler doğum sonrasında 1 yaşından küçük çocukları için günlük toplamda 1,5 saat süt izni kullanabilecek olup bu sürenin ne şekilde kullanılacağına, bölünüp bölünmeyeceğine işçi kendisi karar vermektedir.

[caption id=”attachment_media-38" align=”alignnone” width=”1880"]

Photo by J carter on Pexels.com[/caption]

B.3. Çalışma Süresinin Yarısı Kadar Ücretsiz İzin; Yine 4857 sayılı Kanun madde 74/6. fıkrası ile analık izni süresinin bitmesinin ardından doğan çocuk hayatta ise çocuğun bakım ve yetiştirilmesi için kadın işçiye; ayrıca 3 yaşını doldurmamış olan bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye işçinin talebi üzerine birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Bu izni kullanan kadın işçiye 1 yaşını doldurmamış çocuğunu emzirmesi için günlük 1,5 saat süt izni verilmeyecektir.

[caption id=”attachment_media-43" align=”alignnone” width=”1880"]

Photo by Pixabay on Pexels.com[/caption]

B.3. Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı;Kadın işçi analık izninin bitmesinin akabinde talep etmesi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. Yine 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi de bu haktan faydalanmaktadır. Bu süreler yıllık ücretli izin hesaplamasında dikkate alınmamaktadır. Bu iznin verilmesi işveren açısından bir yükümlülük olup işverene haklı nedenle fesih hakkı tanımayacağı gibi işçinin bu talebinin reddedilmesi halinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı saklıdır

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store