Emre Bey merhabalar

1-Satın alan müşterinin ülke alanını boş geçmemelerini sağlamak mümkün müdür ?

2-Size beyan edilen isim alanında ne yazıyor ise ona faturayı çıkartın bence, adını kafadan atmış olması :) fatura düzenlemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Fatura düzenlenmezseniz, kurumlar veya gelir vergisi yönünden riske girersiniz, kdv olmasa bile

Soruların Cevaplarını yazabilirseniz tam bilgi vermeye çalışacağım

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store