Faydalı olmasına çok memnun oldum.

Aslında sorduğunuz soru bir çok yeni iş kuracak arkadaşın aklında olan, ama bir türlü net cevap alınamayan bir soru.

Net cevabının olmaması, herkesin kira tutarının veya mali müşavir ücretinin farklı olması ile herkesin teşvik durumu, başka yerde çalışıp, çalışmadığı gibi farklılık oluşturan parametreler aslında

Yıllık Gider Kalemleri ( Ana kalemler bazında )

Beyannamelerin Damga vergileri

Bağ-Kur Primi

Kira ve Kira Stopajı

Mali Müşavir Ücreti ve Stopajı

Şahıs şirketi için kira 500 TL olsa

Mali Müşavir Ücreti Şahıs firması için 250 TL olsa

Toplamda Hesaplama ( Yaklaşık 2018 için )

6000 Kira -1500 Kira Stopajı- 3000 Mali Müşavir 750 Stopajı

Damga vergileri 1250 yaklaşık ( 12 kdv+ 4 muhtasar + 4 Geçici + 1 Gelir geçici)

Bağkur 700*12= 8400 ( Eğer başka yerde sigortalı değilseniz veya Gençlere sağlanan bağkur prim avantajını kullanmıyorsanız)

3750+7500+8400+1250=20900 TL ( Yaklaşık)

Ama sizin durumda 8400 yok 12500 gibi bir rakama tekabül ediyor.

Yani aylık olarak 1000–1500 TL arası ( Yani biraz araba gibi binmeseniz de Mtv, Kasko, Bakım gideri oluyor )

Yukarıdakilere 200–250 TL kuruluş masrafı da ekleyebilirsiniz.

Görüşmek üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store