Gökhan Bey merhaba

Teşekkür ederim.

Yurt dışına kesilen faturalarda bu sistem üzerinden kesileceğini düşünüyorum. Google Dahil.

Normalde ba&bs formu denilen bir form. Biz mali müşavirler o forma yurt dışı firmaların vergi numarası için 11111 yazıyoruz ( tebliğ öyle ). Burada da büyük ihtimal öyle olacak.

Selamlar, Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store