Ancak Türkiyeden bu sürece başlayacaksınız öncelikle şirket kuruluşu yapmanız gerekmektedir. Bu şekilde çalışan bir kaç mükellefimiz var.

Aksi takdirde vergi incelemesine takılırsınız.

18–29 yaş arası arkadaşlara 75.000 TL ye kadar gelir vergisi ve bir yıl bağ-kur primi olmadığı düşünülür ise öncelikle şahıs şirketi olarak denenebilir.

Gerçekten bu konudaki en detaylı yazılardan biri bence, tebrik ederim

Selamlar, Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store