Haldun Bey merhaba

Kooperatifler kanunu.com sitesindeki hesaplama 2018 yılı gelir vergileri oranları ile. Siz bana mail atarsanız, ben size 2019 yılı excelini gönderirim. .

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Yazılım vergi avantajı şirketten alınan kar dağıtımı veya huzur hakkından hesaplanan stopajı kapsamamaktadır.

Görüşmek üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store