Hangi şirketi kuracağınıza karar verme süreci

Merhaba :)

Image for post
Image for post

Aylık Tahmini gelirinizi ve giderinizi bir excele yazınız.

Bu projeksiyonu 3 ayrı şekilde hazırlamanızı öneririm ( iyi senaryo-kötü senaryo-normal senaryo)

Bu exceli bize gönderirseniz hangi tip şirketin vergisel olarak sizin için daha avantajlı olduğun yazacağız

Görüşmek üzere.

evrenozmen@gmail.com

Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store