İşletme ve Yatırım Kredilerinde Vade Uzatımları ile Dövizli Kredilerde Yapılandırma hakkında- Dövizli Krediler Hangi Kurdan Türk Lirasına çevrilecek ?

Dövizli Krediler Hangi Kurdan Türk Lirasına çevrilecek ?

Kredi Garanti Kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararın 4.maddesinin 1.fıkrasının b bendinin 4 ve 9. Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende 15 inci alt bent eklenmiştir.

Karşılaştırmalı olarak bilgilerinize sunarız.

Bu maddeler ne ifade ediyor aşağıda anlatacağım :)

Dövizli kredilerinizi yapılandırma halinde T.C.M.B Döviz alış kuru ile yapılandırmanız mümkün hale gelmiştir.

TL faizler % 35 % 40 arası iken, firmaların döviz aldığı kredilerin faizi 5–8 arasıdır. Bu noktada firmalar için dövizli kredinin TL ye dönülmesinin maliyeti avantaj mıdır bilemiyorum. Bu noktada bankaların zarar etmemesi için belli bir kur ifade edilmemiş olduğunu düşünüyorum.

Bu noktada firma sahipleri veya finans/hazine müdürleri ne yapabilir ?

Bu firmaların bir döviz geliri var mı yok mu bu konu son derece önemli. Eğer var ise artık döviz borcu kalmayacak ise oradaki kur riskini hedge etmelidir. İki bankalar ile oturup, yapılandırılmış kredi gibi konuşup, o günün swap maliyetinden gerçekten TL krediler nereye geliyordu, mümkün olan en düşük maliyetlerden yapılandırılması gerekli olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca işletme kredilerinde vade 96 yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmayacak şekilde yapılandırılması da artık mümkün.

Image for post
Image for post

Eski Metin: İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuk ve tahsil edilmesi esastır. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu alt bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu alt bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu alt bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.

Yeni Metin:İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu alt bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda bu alt bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem fazla 12 ay olarak uygulanır. Yapılacak olan yapılandırma ve/veya vade değişikliği Hazine ve Maliye Bakanlığına ilave bir mali yük getirmeyecek şekilde uygulanır. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kurumlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumları, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu alt bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.

Eski Metin:Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Müsteşarlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dâhil edilir.

Yeni Metin:Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Müsteşarlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dâhil edilir.

Eski Metin:( Madde yeni eklenmiştir, eski hali bulunmamaktadır=

Yeni Metin: Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde yapılandırma halinde T.C.M.B Döviz alış kuru esas alınır.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store