İmar Barışı İçin Ödediğiniz Yapı Kayıt Belgesi Tutarlarını Kira Gelirinizden Düşerek Daha Az Vergi Ödemeniz Mümkün mü ?

Mart ayı içinde bir çok kişinin soracağı bu soruyu erkenden cevaplamak istiyorum. O yüzden bu yazının konusu eviniz veya işyeriniz için ödemiş olduğunuz imar barışı ödemelerini kira gelirlerinizi beyan edeceğiniz gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde indirim konusu yapabilmenizin mümkün olup, olmadığı ile ilgili.

Image for post
Image for post
Photo by Thirsty Turf Irrigation on Unsplash
Image for post
Image for post
Photo by Jonny Caspari on Unsplash

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store