İmar Barışı Kooperatiflerde Tasfiye Sürecinin Yolunu Açtı

İmar Barışı Sayesinde Fazladan Bağımsız Bölüm Sahibi Olan Kooperatiflerin Tasfiyesi Nasıl Olacaktır ?

Uzun yıllardır tapularını bekleyen kooperatif ortakları için ferdileşme imkanı sağlayan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16.maddesi bir çok kooperatif için yapı kooperatifi sürecini sona erdiriyor.

Peki bu süreçten sonra yapı kooperatifleri için seçilecek hukuki statüler neler olabilir ?

Hemen hatırlatalım; sadece yapı kayıt belgesi alınması kooperatifin tasfiyesine veya tür değişikliğine neden olamıyor. Bir çok kooperatifin ilk aşama olan %3 veya % 5 oranındaki tutarları ödeyerek binalarını sağlama almaları mümkün olmasına rağmen tapuda kat irtifakı/mülkiyeti kurulacak aşamaya gelinmediği için kooperatifin tüzel kişiliği devam edecek olup, kooperatifin tasfiyesi veya tür değişikliği mümkün değildir.

Kat mülkiyeti sürecine gelen kooperatifler bu süreçte hangi statü ile devam edeceklerine nasıl karar verecekler ?

Bu sorunun cevabı her kooperatif için fark arz etmektedir, yani kooperatifin ortak mülkleri olup, olmadığı, kat irtifakının daha önce kurulup, kurulmadığı kurulurken eğer birden fazla parselde yer alıyor ise bütün parselleri kapsayan mı yönetim planı verildiği ( 2007 öncesi ) gibi bir çok kriter göz önünde bulundurulmalıdır.

Ortaklarına tapuları tahsis sureti ile dağıtacak olan kooperatifler

  • Tasfiye olarak site yönetimi oluşturabilirler
  • Tür değişikliği yaparak site işletme kooperatifine dönüşebilirler
  • Tür değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşebilirler

Hangi yapının hangi kooperatife daha uygun, ortaklarının menfaatine olacağı ilgili kooperatif özelinde değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ancak mutlaka seçilen yönteme uygun olarak devam eden işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler özet olarak

  • Genel kurul kararlarının alınması
  • Yönetim Planının hazırlanması gerekmektedir.

Birbirinden tutarsız olarak hazırlanan dökümanlar daha sonra site ve kooperatifleri çıkmaza sürükleyebilir. Örnek olarak genel kurulda kanunda ki süre ve diğer yükümlülükleri yerine getirerek işletme kooperatifi olarak tür değişikliği kararı almış bir kooperatifin yönetim planında bu husus belirtilmemiş ise maalesef saatler süren tartışmalı toplantılar sizi bekliyor olabilir.

Image for post
Image for post
Photo by Breno Assis on Unsplash

İmar Barışı sayesinde ek kazanımlar elde eden kooperatiflerde bu bağımsız bölümler nasıl değerlendirilebilir ?

İmar barışı sebebi ile kooperatifin atıl alanlarının da bağımsız bölümlere çevirilerek konut veya işyeri elde edilmesi halinde

  • Bu bağımsız bölümlere ortak kayıt edilebilir. ( Genel Kurul kararı ile )
  • Bu bağımsız bölümler kooperatif adına tescil edilebilir.
  • Bu bağımsız bölümler ferdileşme sırasında müşterek medhal olarak işlem gördürülebilir.

Elde edilen bu bağımsız bölümlerin ne şekilde değerlendirileceği mutlaka yönetim planında belirtilmelidir.

Yukarıda özet olarak belirttiğim üzere kooperatifin tapuları ortaklarına dağıtmasından sonraki seçilen her yöntemin olumlu ve olumsuz noktaları değerlendirilmeli ve sitenin bundan sonraki süreci ile ilgili en doğru kararın verilmesi için mutlaka ortaklardan da görüş alınmalıdır. Bilindiği üzere tapuya tescil edilen yönetim planının sonradan değiştirilmesi son derece zor ve meşakkatlidir.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store