Bağkur Primi Ödememek İçin Ne Yapmanız Gerekli ?

Kimler bir yıl bağ-kur primi ödemeyecek ?

Aşağıdaki şartları taşıyan kişiler şahıs firması kurdukları takdirde 12 Ay boyunca bağ-kur primi ödemek zorunda değildir.

  • 18 yaşından büyük 29 dan küçük olmanız gerekli
  • İşini 01.06.2018 den sonra kurmanız gerekli.

Bağ-Kur Primi Ödememek için ne yapmalı?

Eğer bu şartları taşıyorsanız interaktif vergi dairesinden aldığınız genç girişimci belgenizi sigorta müdürlüğüne götürmeniz gerekmektedir.

Image for post
Image for post

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store