Kooperatif adına imar barışı Başvuru dilekçe örneği

evrenozmen@gmail.com

Aşağıdaki şekilde dilekçe ekinde başvurulabileceği gibi, yönetim kurulu kararı alınarak, belirlenen kişinin e devlet şifresinden de başvurulabilir.

Image for post
Image for post

S.S. ……………… İŞYERİ/KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Sayı : Tarih:….07.2018

Konu : İmar Barışı gereği tüzel kişi olarak başvurumuzun alınarak kabulü ve yapı kayıt belgesi verilmesi talebimizden ibarettir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

(İlgili Birimine)

İstanbul İli, ……. İlçesi, …… Mahallesi, tapuda 1032 ada, 1 parsel sayılı …….1 m² arsa vasıflı gayrimenkul ……………..Yapı Kooperatifi adına kayıtlıdır.

…….. yılında tamamlanmış olup hizmete açılan sitemizde, …….. adet bağımsız bölümü bulunan, avan projesine ve ruhsata uygun yapılmış olmasına rağmen, bölgedeki imar ve şuyulandırma sorunları nedeniyle yapı kullanma izni (iskan) alınamamıştır.

11.05.2018 kabul tarihli, 7143 sayılı kanunun geçici 16. Maddesine göre; İmar Barışının sağlanması amacıyla yapı kayıt belgesi verilmesi için başvuru yaptığımızı beyan eder, başvurumuzun kabulü ile; yapı kayıt belgesinin tarafımıza verilmesini talep ederiz.

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

S.S. ……. KONUT/İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

Ekler:

· İmza sirküleri,

· Başvuru için gerekli olan yapıya ait bilgi formu,

· Binayı gösterir resimler (Formata uygun CD içinde)

Başvuru için gereken bilgiler:

1. Geçerli bir cep telefonu numarası

2. Geçerli bir e-posta adresi

3. Beyan edilecek yapının adresi

4. Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

5. Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

6. Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

7. Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2)

8. Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

9. Yapı sınıfı

10. İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

11. Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

Dilekçemiz ekinde belirtilen formatlarda sunulacaktır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store