Kooperatifler İmar Barışından nasıl faydalanacaklar ?-MALİ MÜŞAVİR EVREN ÖZMEN

www.kooperatiflerkanunu.com

İletişim: evrenozmen@ozmconsultancy.com

1163 Sayılı kooperatifler kanununa göre kurulmuş ve ortaklarına konut veya işyeri teslimi ile mükellef olan yapı kooperatiflerinin imar barışından nasıl faydalanacağı ile ilgili olarak

Öncelikle kooperatifin mevcut durumu netleştirilmesi için aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekmektedir.

1-Kooperatifin konut veya işyerlerini ortakları adına ferdileştirip, ferdileştirmediği

2-Kooperatifin yapılaştığı arsanın mülkiyetinin kooperatife ait olup, olmadığı

3-Kooperatifin yapılaştığı arsanın mülkiyetinin hazineye ait olup, olmadığı

4-İşyerlerinin veya konutların kat irtifak tapuları mevcut ise iskan alınmasına engel olan hususların varlığının neler olduğu, yapı kayıt belgesi bedelinin ortaklar arasında hangi kritere göre paylaştırılması gerektiği

5-Kat irtifak tapusu olan kooperatiflerde başvurunun kooperatif aracılığı ile mi yoksa ortakların bireysel olarak başvuru mu yapmaları gerektiği hususu. Eğer kooperatif tarafından yapılacak ise genel kurul kararının yeterli olup, olmadığı , ayrıca özel vekaletname alınıp, alınmayacağı hususu

6-Ferdileşme işleminin tamamlanmamış Kooperatiflerin yapı kayıt belgesi başvurusu ve ortaklarından tahsilat yapabilmesi için genel kurul kararına ihtiyaç duyup duymadığı hususu

7-Kooperatifin tek bir bina mı yoksa parsel veya parsellerde yapılaşmış olup, olmadığı. Aynı parsel içinde hem villa hem apartman bulunması durumunda yapı kayıt bedelinin nasıl paylaştırılacağı. Ortak alanların yapı kayıt bedeli hesaplanırken inşaat alanına eklenip, eklenmeyeceği

8-Kooperatif tarafından sadece yapı kayıt belgesi için mi başvurulacağı yoksa kat mülkiyeti tapusu başvurusu ve ortaklardan bu hususta ilgili bedellerin tahsili konusunda yönetim kurulunun yetkisi olup, olmadığı ,yoksa genel kurul kararına ihtiyaç duyulup, duyulmayacağı

9-Kat mülkiyet ( iskan) başvurusu yapılacak ise plan tadilatı yapılıp, yapılmayacağı, bu hususta ferdileşme işlemi tamamlanmış maliklerden vekaletname alınması süreci ile kooperatifin bu süreç sonucunda elde edeceği ek menfaatlerin neler olduğunun ortaklara detaylı anlatılması gerekliliği, arsa payı vermeden kazanılan alanlara ortak kayıt edilip, edilemeyeceği

10-İmar barışından yararlanmadan, Belediye ile görüşülürek iskan sürecinde belediye tarafından istenen bilgi, belge ve bedellerin temin edilmesinin kooperatif için daha az maliyet içerip, içermediği

yukarıda görüleceği üzere her yapı kooperatifinin durumu farklılık arz edebilmektedir.

Bu nedenle başvuru yapılmadan önce bu hususların dikkatlice incelenmesi ve ona göre gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store