Kooperatif Genel Kurulu Nasıl Yapılmalıdır ?

KOOPERATİFLERDE GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

A-GENEL KURULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Image for post
Image for post

01-Yönetim kurulu tarafından karar alınması,

02-Genel kurul gündeminin hazırlanması,

03-Ortaklara çağrı (duyuru) yapılması,

04-Gündemde yer alan raporların ve diğer belgelerin hazırlanması,

4.a-Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun hazırlanması,

4.b-Denetim kurulu raporunun hazırlanması,

4.c-Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının hazırlanması,

4.d-Çalışma programı ve tahmini bütçenin hazırlanması,

4.e-Yönetim ve denetim kurulu seçimi varsa, hazırlık yapılması,

4.f-Gündemde yer alan diğer konularla ilgili hazırlık yapılması.

05-Bakanlık temsilcisi için İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi,

06-Ortaklar cetvelinin hazırlanması,

07-Genel durum bildirim formunun hazırlanması.

B-GENEL KURUL GÜNÜ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

01-Çoğunluğun oluşmasının beklenmesi,

02-Oy hakkı ve temsil,

03-ılış ve Bakanlık tebliğinin temsilci tarafından okuması,

04-Divan başkanı ve divan kurulu üyelerinin seçimi,

05-Önerge verilmesi, (var ise)

06-Gündem konularının görüşülmesi, oylanması ve karar alınması,

07-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, (gündemde var ise)

08-Genel kurul tutanağının yazılması,

09-Tutanağa muhalefet şerhinin konulması, (var ise)

10-Tutanağın imzalanması,

11-Belgelerin bakanlık temsilcisine teslimi ve görev yazısının alınması.

C-GENEL KURULDAN SONRA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1-Tutanağın tescili ve ilanı,

2-Seçim var ise, yönetim kurulu görev bölümü, temsil — ilzam ve imza beyannamesinin tescili,

3-Mal bildiriminin verilmesi.

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

40 yıllık sektörel deneyimimiz ile Türkiye’nin önde gelen kooperatiflerinde yönetim ve mali danışmanlık deneyimi. Konusunda uzman 18 kişilik ekibi ile 250’den fazla kooperatife tarafımızdan mali ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store