Kooperatiflerin Genel Kurulları Tekrar Ertelendi.

Ticaret ve Çevre Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kooperatiflerin Genel Kurulları ertelenmiştir.

Güncelleme: 02.10.2020 Tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık’a kadar ertelendi.( Kooperatif türü fark etmemektedir)

Image for post
Image for post

Son duruma göre; Yapı Kooperatiflerinin Genel Kurulları da 01.12.2020 tarihine kadar yapılamayacaktır.

İlgi(a) Genelge ve ilgi(b) İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 96 nolu kararı gereğince, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar(yeni bir talimat geldiğinde ayrıca duyurulacaktır.) Yapı Kooperatiflerinin yapacakları Genel Kurullarda Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılmayacaktır

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ticaret Bakanlığına Bağlı Kooperatiflerin Genel Kurulları Ekim sonrasına ertelenmiştir.

  • Toplum sağlığının riske atılmaması
  • Covid-19 Virüsünün yayılma hızındaki artış,
  • Kooperatif ortaklarının yaş ortalamasının yüksek olması,
  • Genel kurul toplantılarının doğal havalandırması olmayan kapalı alanlarda yapılması,
  • Toplantı sürelerinin 4–5 Saati geçmesi, 45 dakika ile sınırlandırılmasının mümkün olmaması
  • Sağlık bakanlığının kitapçığında belirtilen durumu aykırı olarak onlarca kişinin aynı kalemle hazırun cetveline imza atması ve toplantı sırasında mesafe kurallarına uyulamaması,
  • Otellerin toplantı salonlarını pandemi riski nedeni ile kalabalık gruplara kullandırtmak istememesi

gibi nedenlerden dolayı Ticaret Bakanlığına bağlı kooperatiflerin genel kurulları 3 ay daha ertelenmiştir. Bu önemli kararı alan Sayın Bakanımıza ve bu süreçteki desteklerinden dolayı Mali Müşavirler odamıza teşekkürü borç bilirim.

Salgının Kooperatifin türüne göre farklılık göstermesi mümkün olmadığı için Yapı Kooperatiflerinin Bağlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da yakın zamanda benzer bir erteleme beklenmektedir.

Yaşanan süreçte özellikle ortak sayısı çok fazla olan kooperatiflerde genel kurul gündeminin ortaklar tebliği için yüksek masraflara katlanılmıştır. Tekrar gündemin gönderilip erteleme bilgisinin sonradan gelmesi durumunda kooperatifler için yüksek bir ek maliyet daha oluşacaktır. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınında toplum sağlığını göz önünde tutarak kısa sürede erteleme yönünde irade göstereceğini ummaktayım.

Image for post
Image for post
:)

Yönetim ve Denetim Kurullarının Yetkileri Devam edecek midir ?

31.10.2020 Tarihinden itibaren 3 ay içinde genel kurulların yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresinin sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

Gündemi Ortaklarımıza Gönderdik. Genel Kurulumuzu Ekim Ayı içinde yapacaktık. Genel kurulumuzu yapmamız mümkün değil midir ?

Hayır Genel kurul yapılması 31.10.2020 Tarihinden önce mümkün değildir.

Ticaret Bakanlığına Bağlı Kooperatifler Genel Kurullarını Ne Zaman Yapacaktır?

Kasım, Aralık ve Ocak ayları içinde Genel Kurul yapmaları gerekmektedir.

Ocak Ayı İçinde Genel Kurul Yapılması Durumunda 2020 Yılı Genel Kurulu ile beraber tek genel kurul yapılabilir mi ?

2020 Yılına ait kooperatif genel kurulları kooperatif ana sözleşmesine göre 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Mevcut durumda iki yıla ait genel kurulun tek bir genel kurulda yapılabileceğini düşünmekteyim.

Genel Kurulun gerçekleştirilemediği süre içinde ortakların aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar mı ?

Gerek yargıtay kararları, gerek bakanlık görüşleri hizmet verilmeye devam ettiği sürece aidat yükümlülüğünün ortadan kalkmayacağı sadece aidat tutarlarına artış yapılamayacağı yönündedir.

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 06.07.2007 tarih ve E. 2007/7326, K. 2007/10370 sayılı kararında “Kooperatifler Kanunu’nun 42. ve Anasözleşmenin 23.maddesine göre, ortakların ödemelerini belirleme genel kurula ait ise de, kooperatif yönetim kurulu da, kooperatifin devamı ve hayatiyeti ve hizmetin sürekliliği için gerekli mali katkıları tespit edebilir…” denilmektedir.

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 15/09/2008 tarih ve E.2007/7673, K. 2008/9986 sayılı kararında “İlke olarak, aidatların miktarının belirlenmesi kooperatif genel kurulunun devredemeyeceği yetkilerinden olmakla birlikte genel kurulca aidatların belirlenmesinin ardından aksi belirlenmedikçe bu aidat miktarının sonraki aylarda da aynen devam ettirilmesi gerektiği kooperatiflerin devamlılığı ilkesinin bir sonucudur.” denilmektedir.

-Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 11.02.2008 tarih ve E. 2006/14627, K. 2008/1416 sayılı kararında “Genel kurul, ortakları temsil eden en yetkili organdır. Yapılacak işleri önceden karar altına alabileceği gibi, yapılmış işlere sonradan icazet vererek geçerli hale getirebilecektir.

Bakanlık Açıklaması

Kooperatiflerin Genel Kurul Ertelenmesi

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında,
Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 22/09/2020 tarih ve 57561179 sayılı yazısına istinaden Covid-19 salgının hızla yayılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın korunması amacıyla kooperatif genel kurul toplantıları 31.10.2020 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içerisinde yapabilecekleri ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.

Saygılarımla

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Image for post
Image for post

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store