Mali Müşaviriniz ile beraber karar vermeniz gereken bir konu. Bizim mükelleflerimizde o şekilde bir hata olduğu takdirde doğru miktarın ne olduğunu gösteren destekleyici dökümanları önce kontrol ediyoruz. Ondan sonra hatalı kesilen faturayı beyan etmeyerek doğrusunu beyan ediyoruz. Ama çok vergi çıkıyor o yüzden ben bunu hatalı kesmişim diye vergi dairesinde algılanmaması için destekleyici dökümanları görmem lazım.

Selamlar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store