Merhaba

(Şahıs şirketi ise ) Aklınıza takılmasın istiyorsanız artık interaktif vergi dairesi sayesinde istiyorsanız, diğer dilekçeler bölümünden aracın ruhsatı ve bir dilekçe gönderirseniz daha sağlam olur. Mali müşaviriniz konuyu biliyordur zaten.

Ancak unutmayın aracı satarken de amortisman tutarını da dikkate alarak fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Selamlar, Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store