Merhaba

Maalesef başvuru süresi sona erdi. 30.06'a kadar bankaya giderek gelecek paranın % 1 ini ödedikten sonra 3 ay içinde getirme imkanınız vardı.

Getireceğiniz tutarın mahiyeti, devamlılık arz edip, etmeyeceği gibi konulara istinaden sorun olup, olmayacağı belli olmaktadır.

Saygılarımla

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store