Merhaba

Limited ve Anonim şirketlerde vergi oranı % 22

Şahıs şirketlerinde sabit değil, ve rakam artınca % 35 gibi çok yüksek bir rakama çıkıyor. ( Yurtdışına verilen bazı hizmetlerde bu oran % 50 düşüyor -bazı şartlarda-mesela yazılım v.b.)

Hangi şirkette ne kadar gelir ve giderde ne kadar vergi ödeniyor diye bir excel sayfası hazırladım. İsterseniz mail atabilirim.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store