Merhaba sakin o hataya düşmeyin. Su an google Play veya appstore gelirlerinden dolayı vergi dairesinin çağırdığı kisi var ki. Biraz arastirdiginizda zaten siz de göreceksiniz.

GVK 18 Tamamen başka bir konu. Eser belgesi alınması vb sizinle ilgisi yok maalesef. Isterseniz maliyeden gorus talep edebilirsiniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store