Muhammed Bey merhaba

Öncelikle sorunuz için Teşekkür ederim. Aslında bu konuyu yazıda açıklamam gerekiyordu sanırım.

Öncelikle işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin kapsamı 4857 Sayılı İş kanununda düzenlenmiştir.

Yazımda belirttiğim şekilde işlem yapılabilmesi için tarafların bu konuda talepleri veya rızaları olması gereklidir. Aksi takdirde iş akdine bağlı olarak çalışan işçi bu nedenden dolayı işten çıkartılamaz. Çıkartıldığı takdirde sadece kendisine yasal hakları değil, çalışan personel sayısına göre işe başlatma veya kötü niyet tazminatı da ödenir.

Ancak benim yazımda belirttiğim husus , evden çalışan, freelance benzeri bir çalışma ortamı olan firmalarda işçinin rızası olmak kaydı ile ve iş kanunundan doğan bütün haklarını da alarak, bu yönteme geçilebilmesi ile ilgili.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store