Murat Bey, temmuz ayının kirasını ayrı fatura, diğer ayları ayrı olarak faturalandırsınlar.

4 gün için temmuzda % 18 olur. Devam eden aylar yıl sonuna kadar % 8 olur.

Fazla gönderdiğinizi de size iade edebilirler bu durumda. Herhangi bir iade faturasını da gerek kalmaz.

Saygılarımla

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store