Musap Bey merhaba

Maliyenin bakış açısı biraz kısıtlayıcı maalesef bu özelgede. Ancak oyun üreten firmalara özellikle teknopark içinde güzel vergi avantajları mevcut. Başka bir yazılım kullanıldığı diye eser sayılmaz bakış açısına ben de pek katılamıyorum haklısınız.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store