Mustafa Bey merhaba

Sorduğunuz soru ile ilgili Av.Yeşim Tokgöz’ün güzel bir makalesi var. Makalede yer alan ilgili bölümü aşağıda bulabilirsiniz.

İşverenler, işe alacakları kişileri enine boyuna araştırma, edinilen bilgilerin daha sonra işe yarayabileceğini düşünerek saklama eğilimindedirler. Oysa KVKK’da açıkça, verilerin sadece kullanım amacı ile sınırlı miktarının edinilebileceğini, amaç kapsamında kullanılabileceğini ve saklanabileceğini düzenlemektedir. Bu nedenle işverenler, işçiye ait verileri, ancak işçinin işe yatkınlığıyla ilgili ve iş sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde elinde bulundurabilecektir. İşveren kayıtlarında bulunan ancak iş ilişkisi ile ilgili olmayan bilgiler, artık işverenler için hukuki sorumluluk doğmasına neden olabilecektir.

Bu kapsamda kural olarak işe alım aşamasında işveren, adaya örneğin daha önceki işinde aldığı ücretini, tütün veya alkol kullanıp kullanmadığını, evlenmeyi düşünüp düşünmediğini, çocuk isteyip istemediğini ve adli sicilini soramayacaktır.

**

Haklısınız kişisel verilerin korunması ile ilgili yükümlülükler konusunda sade, basit bir makale faydalı olur.

Saygılarımla

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store