Bu yazı Kooperatiflerkanunu.com sitesi için hazırlanmıştır.

evrenozmen@ozmconsultancy.com

erhaba bu dönem çok fazla duyduğumuz yapı kayıt belgesinin ne ifade ettiğini aşağıda açıklamaya çalışacağım.

Image for post
Image for post

Binanızı yaparken herhangi bir izin almamışsanız veya izin almış ancak aldığınız izne göre inşaa etmediyseniz iskan almanız mümkün değildir.

Bu duruma çözüm için yapı kayıt belgesi ile yapınızı kayıt ettirebilir ve devamında kat mülkiyet tapunuzu alabilirsiniz.

Süresiz Yapı Ruhsatı da denebilir yapı kayıt belgesi için

Konut için % 3 işyerleri için % 5 bedel ödenecektir.

Bu oranlar hangi rakamlar üzerinden hesaplanacaktır ?

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1–2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3–7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

c) Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

kat mülkiyet tapusu için ise ödenen rakam kadar bir daha rakam ödenmesi gereklidir.

Ayrıca bu rakama ek olarak kat mülkiyetine geçişte aşağıdaki tutarlarda ödenir

Image for post
Image for post
Yapı Kayıt Belgesinden sonra yapılacak ödemeler nelerdir ?
  • 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10 TL
  • Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL
  • İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL
  • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  • LİHKAB bürosuna ödeme yapılacaktır ( Sözleşme yapılması ve faturanın ödenmesi gereklidir)
  • Sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gereklidir.

Sorularınız için

evrenozmen@gmail.com

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store