Personele 100 TL Sigorta destek primi geri döndü

Personel çalıştıran arkadaşlar bu ay sgk ödemesi yaparken ekranda tutar daha az çıkacak, bir hata yok ödeyebilirsiniz.

Image for post
Image for post

İşverenlere Sigorta Destek primi ile ilgili bakanlar kurulu kararı yayınlanmıştır. Aylık sigorta ödemenizi yaparken, banka ekranında ödenecek tutar, tahakkuk fişi tutarından daha az olacaktır.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla

5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

[if !supportLists]· [endif]2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 120 TL (aylık 3.600 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

[if !supportLists]· [endif]2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Örneğin, kazançları 2016/Şubat ayında 120 TL ve altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2018/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2018/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır.

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store