Rıza bey değerli yorumunuz için teşekkür ederim. Yazdıklarınıza aynen katılıyorum. Özelge talebinde daha nokta atışı soru sorulmalı ve yazılımdan kastedilen ne bir kere o netleştirilmeli.

İstediğimiz bir kaç özelge daha var. Onların da sonuçları gelsin paylaşacağım.

Selamlar

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store