Rica ederim Bora Bey

Şahıs firması iseniz zaten olur.

Limited veya anonim şirket sahibisiniz bilgisayar parçası alırken sehven şirket kredi kartını değil, günlük kullandığınız kartı verdiniz.

Bu noktada da gider olarak kabul edilir. Ancak şirket olarak şirket ortağına borçlu olacağınız için bu tutarı da şirketten ortağa göndermeniz gerekli. Ama mutlaka Faturayı şirket adına almanız gerekiyor.

Çalıştığınız mali müşavirlik firmasına faturalarınızı gönderirken bu şekilde ödeme yapılmış ise bildirmeniz gerekiyor.

Bu noktada aylık muhasebe işlemleri ile ilgili yazımın da faydası olabilir.

Saygılarımla

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store