Selim bey rica ederim.

Varlık barışı tebliğ düzenleme açısından son derece zayıf bir düzenleme. Benim görüşüme göre eğer varlık barışına giren vergi incelemesine alınmama garantisi sağlıyorsa varlık barışına girildikten sonra genç girişimci avantajlarına engel bir konu kalmıyor.

Ama bu tabi benim görüşüm. Farklı resmi bir görüş olursa eklerim. Bu konuda zaten özelge istedik. Cevabını bekliyoruz.

Selamlar,

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store