Site ve Kooperatiflerde 2020 Yılı Aidatları Nasıl Hesaplanması Gerekli ?

2019 Yılının son iki ayına girerken başta kamu olmak üzere her kurum için yeni yıla ait bütçe projeksiyonları yapılmaya başlandı. Site ve Apartman yönetimleri ile kooperatifler açısından da aynı durum geçerli. Peki site ve kooperatifler için doğru bir bütçe süreci nasıl yönetilir bu yazıda cevap vermeye çalışacağım.

Site veya Kooperatifiniz için doğru bir bütçe projeksiyonu nasıl yapılmalıdır ?

Image for post
Image for post

Yönetim kurulunun planlarını yazılı hale getirmesi

Adım adım yazarsak ilk yapılması gereken işlem yönetim kurulunun 2020 yılı hedef ve planlarının yazılmasıdır. Site veya kooperatif yönetimleri site dahilinde yapmayı planladığı, bir önceki dönem bütçe kısıtlaması nedeni ile yapamadığı zorunlu veya ihtiyari olan harcamaları mutlaka yazılı hale getirmeli ve teklifler alarak bütçelerini çıkarmalıdır.

2019 Yılı Giderlerinin gözden geçirilmesi ve bütçe varyans analizinin (BVA) yapılması

Site veya kooperatifin mutlaka gider ve gelir kalemleri gözden geçirilmelidir. Ancak bu gözden geçirme üstün körü mizan üzerinden değil mutlaka muavin üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Image for post
Image for post

2020 Bütçesinin Hazırlanmaya Başlanması

Yönetim kurulunun 2020 yılına ait hedefleri ve planları netleştikten ve 2019 yılına ait bütçe varyans analizi çıkarıldıktan sonra 2020 yılına ait bütçe hazırlanmaya başlanabilir.

Image for post
Image for post

Personel ve Hizmet Teminine İlişkin Giderler

Bilindiği üzere site ve kooperatifler hizmet üretim işletmeleri olmaları nedeni ile en büyük gider kalemleri personel gideri veya dışarıdan hizmet temini noktasında alınan giderlerdir. Bu nedenle

  • İlave personel gerekli olup olmadığı
  • 2020 Yılında emekli olması beklenen veya çıkarılması düşünülen personele ait maliyetler
  • Dışarıdan hizmet alımı ( Güvenlik-Temizlik-Peyzaj )şeklinde gerçekleşen işlemlerde maliyet artışları ve sözleşmelerin kontrolünün yapılması gerekmektedir.
Image for post
Image for post
Photo by Marc-Olivier Jodoin on Unsplash

Ortak Alan Enerji Maliyetleri

Ortak alanlarda harcanan doğalgaz ve elektrik maliyetleri geçen yıla göre çok daha fazla olacağını tahmin etmek zor değil. Her ne kadar enflasyon yılın son aylarında düşük çıkmış olsa da yıl içinde bu tip enerji giderlerinde yüksek oranda artış oldu. Daire içi kullanımlarda sene içinde bu artışlar anlaşılmış olsa da aidatlara yansıtılamamıştı. Bence bu yıl bütçe yapılırken ait en fazla hata yapılabilecek kalem bu kalem. Son derece dikkatli hesaplanmasını öneriyorum.

Image for post
Image for post
Sözleşmelerin Listesi yapılmamış ise örnek formatı mail atabilirim.

Devam eden sözleşmelerin Maliyetleri

Site veya kooperatif yönetimi tarafından imzalanmış sözleşmelerin neler olduğu, süresi artış oranları da mutlaka bütçe hazırlanırken göz önüne alınmalıdır. Mutlaka fesih maddeleri kontrol edilmeli, hak düşürücü sürelerin olup olmadığına bakılmalıdır.

Image for post
Image for post

Demirbaş Yenileme Maliyetleri

Genellikle unutulan bir konu olması nedeni ile bu konu hakkında da açıklama yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğunuz Konutu veya işyerini kendiniz kullanmasanız dahi bazı giderlere sizin katlanmanız gerekebilir. Bu tip giderlere demirbaş gideri ismi verilmektedir. Demirbaş giderleri bir çok işletme projesinde veya tahmini bütçede kiracılardan istenmekte ve giderler arasında bu tip bir ayrım yapılmamaktadır. Bu nedenle bütçe hazırlanırken bu hususa da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Image for post
Image for post
Photo by Austin Distel on Unsplash

Kanundan Doğan Yeni Yükümlülükler olup olmadığının tespiti

Site yönetimleri ve kooperatifler kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak ifade edilmektedirler. Bu anlamda yapılması gereken işlemler ile ilgili maliyetlerin 2020 yılı bütçesine eklenmesi gerekmektedir.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store