Site ve Kooperatiflerde Yapı Kayıt Bedelinin Tahsil problemine çözüm mü geliyor ?

Okulların açılması ile beraber Toplu yapılarda, sitelerde ve kooperatiflerde olağanüstü toplantılar birbiri ardına yapılmaya başladı. Bu toplantılarda gözlemleme fırsatı bulduğumuz en önemli hususlar

Image for post
Image for post
  • Birden fazla blok bulunan yerlerde blok bazında yapı kayıt belgesi çıkarıldıktan sonra bazı blokların ödeme yapamaması nedeni ile kat mülkiyet tapusu alınması sürecinin imkansız hale gelip, gelmeyeceği
  • Hem villa blokları hem apartman blokları olan sitelerde ortak alanlara isabet eden yapı kayıt bedellerinin dağıtımı ( Özellikle henüz kat irtifakı kurulmamış olan ve malik olarak kooperatifin olduğu yerlerde)
  • Villaların 1000 TL mi Yoksa 2000 TL üzerinden mi bildirileceği noktasındaki kafa karışıklıkları
  • Mevcutta işyeri olarak kullanılan ancak konut yapı kooperatifi statüsünde olan yerlerde konut yapı kooperatifi ana sözleşmesine aykırı olarak işyeri bildirip, bildirilemeyeceği hususu
  • Kot farkı nedeni ile bazı blokların daha fazla katlı olması , bu nedenle toplam yapı alanının o blok için daha fazla olması nedeni ile o binada bulunanların durumu
  • Tapunun tamamen kooperatife ait olduğu yerlerde yapı kayıt belgesi alınsa dahi, bankalar tarafından henüz ferdileşme işlemi gerçekleşmemiş olması nedeni ile kredi verilememesi ve bu durumun belgeye olan talebi azaltması

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store