Site Yöneticileri Güvenlik Personelleriniz Kaç Vardiya Çalışıyor ?

Sitenizde 2020 Yılı İşletme Projelerinizi Hazırlarken bu Konuyu Unutmayın!

Site veya Kooperatif Yönetimi olarak dışarıdan hizmet alımı sureti ile veya kendi personeliniz aracılığınız ile sitenizde güvenlik faaliyetini sürdürüyor olabilirsiniz. Bu noktada genellikle gözlemlediğim maliyet avantajı yaratılması amacı ile daha net ifade edersek kat maliklerinin ödeyeceği aidatların daha düşük olabilmesi için Güvenlik ekibi iki vardiya halinde çalıştırılmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Güvenlik Birimi iki vardiya halinde çalışabilir mi ?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun gece süresi ve gece çalışmaları başlıklı 69.maddesinde “İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015–6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” denilmiştir.

Maddeden anladığımız üzere güvenlik birimleri iki vardiya halinde çalışabilmektedir. Peki bu noktada site yönetimleri veya kooperatifler tarafından hangi noktada hata yapılmakta ve cezai yaptırımlar söz konusu olmaktadır ?

Site Yöneticileri haftalık 45 Saat ve Yıllık 270 Saat Hesabına dikkat ediyor musunuz ?

Site dahilinde maliyetlerin kontrol edilebilebilir seviyelerde kalması adına güvenlik birimleri eksik personel sayısı ile çalıştırılmakta ve sürekli olarak haftanın 45 saatini aşacak şekilde görevlendirilmektedir.

Ancak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Fazla Çalışma ücreti başlıklı 41.maddesine göre “fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz” Bu şekilde çalışma yapıldığının tespiti gerek puantajlar gerek çalışan beyanları ile tespit edilmesi halinde site bütçesini sarsacak cezai yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

Bu nedenle Site ve Kooperatifinizde 2020 yılı işletme projesi yapılırken bu hususun da göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Saygılarımla

Özmen Mali Müşavirlik

Image for post
Image for post

Biz önemli konuları, güncel mevzuat değişikliklerini, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları v.b dökümanları mailchimp/GetRevue üzerinden mail listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail atıyoruz.

İsterseniz bana mail atarsanız sizi de o listeye eklerim veya sayfanın sonunda yer alan forma mail adresinizi de yazabilirsiniz.

evrenozmen@ozmconsultancy.com

Image for post
Image for post
Photo by Grant Lemons on Unsplash

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store