Sitelerde Kendi Güvenlik Birimini Oluşturma Süreci

Dışarıdan hizmet almadan kendi personeliniz ile güvenlik biriminizi oluşturabilir misiniz ?

Sitenizde güvenlik hizmetlerini bir taşeron firma üzerinden alıyor olabilirsiniz. Dışarıdan alınan hizmet nedeni ile güvenlik firması tarafından sitenize yansıtılan bedel üzerinden ayrıca ödediğiniz katma değer vergisi siteniz için ek bir maliyet oluşturması ve güvenlik firmasının kar tutarı sitenizin bütçe dengesini bozmuş ve kat maliklerinin ödemiş olduğu aidat tutarlarını artırmış olabilir.

Böyle bir durumda güvenlik hizmetini dışarıdan almak yerine kendi sitenizde güvenlik birimi oluşturarak aidatları düşürebilir misiniz ?

Image for post
Image for post

Maliyetler iç kaynak kullanırsanız neden düşer ?

1-Firma hizmet bedelini faturalarken % 18 oranında katma değer vergisini de kanunen yansıtmak zorunda. Site olarak katma değer vergisi sizin için maliyet, bu maliyet olmayacak.

2-Sitelerde çalışan güvenlik görevlileri için gelir vergisi muafiyeti mevcut. Bu anlamda çok iyi bir vergi avantajı sağlanıyor.

3-Firmaya hizmet bedeli, kar bedeli ödemeyeceksiniz.

Bu yazının konusu nasıl güvenlik birimi oluşturacağınız ( yasal izinler ve süreç ) ve dışarıdan hizmet almadan kendi içinizde bu hizmeti vermenizin hangi durumlarda daha faydalı olabileceği ile ilgilidir.

Image for post
Image for post
Photo by KE ATLAS on Unsplash

Madde-1: Güvenlik Firması ile sözleşmeniz nasıl bir sözleşme ? Çalıştığınız firmanın hizmet standardı var mı ? Size bir hizmet standart sözleşmesi veriyorlar ve bu standardı tutturuyorlar mı ?

İşin uzmanından dış kaynak kullanımı bence her zaman için asıl faaliyet alanına odaklanmak için faydalı. Yani çalıştığınız taşeron firma kurumsal bir firma ve hizmet standardı yüksek ise ödenen rakamlar çok fazla kat maliklerinin gözüne batmıyor

Ancak;

 • Her ay anlaşılmaz bir şekilde fazla mesai faturaya ekleniyor ise
 • Memnun olmadığınız güvenlik personelini değiştirmek istediğinizde sizden kıdem tazminatının ödenmesi isteniyor veya ayak diretiliyor ise ( zaten bu sıkıntı yaşanmasın diye taşeron ile çalışmıyor musunuz ?)
 • Eksik personel ile sürekli çalışma yapılıyor ise
 • Güvenlik firması teminat mektubu veremiyor ise ( verse bile tazminat miktarları mektubu her zaman aşıyor)
 • Güvenlik firmasının kurumsal değil, merdiven altı ise
 • Güvenlik firması ile yapılan sözleşme sitenizi değil, güvenlik firmasını koruyor ise
 • Sitenizde güvenlik zaafiyeti var ise
 • Kanun izin verdiği için 2 vardiya yapıyor ise ( Güvenlik personeli İş kanuna göre 2 vardiya çalışabilse de bu şekilde hizmet verildiğinde verimlilik düşmekte hırsızlık oranları artmaktadır)
 • Site içinde kamuya ait olan yollar var ise ve/veya site birden fazla parselde bulunuyor ise

bence kendi güvenlik biriminizi kurmanız veya başka bir firma ile çalışmanız daha mantıklı.

Image for post
Image for post
Photo by Victor Garcia on Unsplash

Peki Güvenlik Biriminizi oluşturmanız için yapmanız gereken işlemler nelerdir ?

1-Öncelikli olarak çalıştığınız güvenlik firması ile imzalamış olduğunuz sözleşmenin fesih maddesini kontrol etmeniz gerekmektedir. Fesih edebilmeniz için ön bir süre öngörülmüş müdür veya cezai bir tazminat söz konusu mudur mutlaka bakmak gerekli.

2-Hizmet aldığınız güvenlik firmasından bünyenize dahil edeceğiniz personeller var mı ? Bu personelleri sitenizin bordrosuna alabilmeniz için kıdem veya ihbar ödemesi firmaya yapmanız gerekli mi ?

3-Yukarıdaki maddeler ile ilgili gerekli işlemleri yaptıysanız, devamında firmaya fesih yazısı göndermeli ve yönetim kurulu karar defterinize gerekçeli bir karar yazmanızı öneriyorum. Bu kararda neden firma ile çalışmaya devam edilmeyeceği ve bu durumun site veya kooperatife sağlayacağı maddi menfaatinde yazılması uygun olacaktır.

4-Taşeron ile çalışmanız durumunda olası hırsızlıklarda taşeron firmaya rucü etme hakkınız var iken, kendi bünyenizde güvenlik birimi oluşturduğunuzda böyle bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle mevcut sigorta poliçenize bu riskleri de ekletmenizi öneririm

5-Güvenlik personelleri için personel devir hızı yüksek olması nedeni ile personel seçme yerleştirme işlemlerinin ayrı bir süreç olduğunun bilinmesi gerekmektedir.Ayrıca olası mesai, işten çıkarma durumlarında personel özlük dosyaları eksiksiz olmalıdır. Güvenlik personelinin özlük dosyasında

 • Güvenlik Kimlik Belgesi veya izni
 • Sağlık Raporu
 • Savcılık temiz kağıdı
 • Referans mektubu
 • İmzalanmış bordrolar ( Fazla mesaimi aldım yazarak el yazısı ile ) mutlaka bulunmalıdır.
 • Mesai çizelgeleri
 • İzin talep yazıları
 • Varsa verilmiş ihtarnameler ( Çok önemli )

Yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında ayrıca diğer özlük bilgileri de eklenmelidir.

6-Özel güvenlik personellerinin mali mesuliyet sigortası yaptırılması, mutlaka giriş ve çıkışlarda aynı gün işlemin tamamlanması gerekmektedir.

7-Güvenlik personellerinin tehlike sınıfı farklı olması nedeni ile ayrı sigorta dosyası açılması gerekmektedir.

8-İş sağlığı ve güvenliği yönünden site/kooperatif bünyesinde personel sayısında artış olacağı için ek yükümlülüklerin söz konusu olup, olmayacağı iş sağlığı ve güvenliği danışmanından öğrenilmelidir.

Image for post
Image for post
Photo by Liam Tucker on Unsplash

Hukuki Değerlendirme

Özel güvenlik hizmetleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Bu yasa kapsamında site yönetimleri yerleşkenin güvenlik koruması ile ilgili olarak bu hizmetin ne şekilde icra edileceğini saptamak ve güvenlik planını hazırlamak ve hazırlanan güvenlik planını İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü onayından geçirerek işlerlik kazandırmak ve uygulamaya sokmakla yükümlüdür.

Image for post
Image for post
Photo by Teemu Paananen on Unsplash

Bu kapsamda güvenlik hizmetinin temini iki şekilde gerçeklemekte olup en yaygın olan yöntem bu hizmetim dışarıdan hizmet satın alma sözleşmesi ile temini diğer yöntem ise Site bünyesinde personel istihdamı ile sağlanmasıdır.

Hizmet verdiğimiz sitelerdeki mevcut durum , bu konudaki yasal düzenlemeler ve karşılılaştığımız yasal sorunlar dikkate alındığında bu konuda sorunlar bir kaç noktada toplanmaktadır.

Öncelikli sorun çalışan güvenlik personellerinin özlük hakları ile ilgili olup ;

Dışarıdan hizmet alım sözleşmelerinde ilgili güvenlik firmasının personelin iş kanunu sürelerine aykırı çalıştırılması , fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi , işyeri güvenliğinin sağlanmayarak kazalara yol açılması sebepleriyle güvenlik personeli tarafından açılabilecek davalarda Site yönetimleri de Şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilin sorumlu olup bu davalarda Davalı sıfatıyla yer almakta ve yargılama sonucu işçinin taleplerinin haklı bulunması halinde oluşan tazminatlardan sorumlu tutulmaktadır. Bu husus özellikle merdiven altı olarak tabir edilen güvenlik şirketleri ile çalışılması halinde ciddi bir risk oluşturmaktadır. Zira bu tarz şirketler açısından mahkemenin tazminat kararının tahsili çoğu kere imkansız olabilmekte ve çoğunlukla site yönetimleri bu tazminatlarıda icra marifetiyle ödeyerek mükerrer ödeme yapma durumuna düşmektedir. Bu hususun hassas takibi hukuki bir zorunluluktur.

Image for post
Image for post
Photo by Erol Ahmed on Unsplash

Hizmetin Site bünyesinde icra edilmesi halinde ise fazla mesai, iş kanununa tabi çalışma saatleri , personelin iş yeri güvenliği konularında tüm yasal sorumluluk site yönetimine ait olup bu konuda olabilecek bir ihmal veya eksiklik halinde kat maliklerinin rücu kararını müteakip yöneticilerin şahsi olarak hukuki ve cezai sorumlulukları ortaya çıkabilecektir. Bu durum dikkate alınarak site bünyesinde güvenlik hizmetinin icrası çok iyi bir denetim ve takip mekanizmasının sağlanması halinde önerilmektedir.

1. Bu konuda ortaya çıkabilecek diğer bir sorun yerleşkede bir hırsızlık veya kayıp olması halinde ortaya çıkmaktadır.

Uygulamada bu tarz olaylar sonrasında zarar gören kat maliki veya konutun sigortalı olması halinde sigorta şirketi tarafından güvenlik şirketi veya site yönetimlerine karşı güvenlik zafiyeti sebebiyle zararın tazmini davaları açılabilmektedir. Güvenlik Sözleşmeside burada çok önemli olmakla birlikte yapılan yargılama sonucunda söz konusu yerleşkenin içerisinde imar alanları bulunmaması ve güvenlik zafiyetinin tespiti hallerinde zararın tazmini kararının verilmesi halinde Sözleşmede düzenlemenin olması hallerinde güvenlik şirketi ve site yönetimleri müştereken ve müteselsilin sorumlu olup ticari olarak sağlam ve itibarlı bir güvenlik şirketinin varlığı oldukça önemli hale gelmektedir.Aksi halde tek muhatap site yönetimi olacaktır.

Kaldı ki Yüklenici firmanın mali mesuliyet sigortaları muhtemelen bulunmaktadır. Risklerin gerçekleşmesi halinde buralara rücu edilmek suretiyle zararın minimum seviyede tutulması mümkün, sigorta maliyetlerinin yüklenici üzerinde bırakılması mümkün olabilir

Güvenlik İznini Nasıl Alacaksınız ?

Güvenlik çalıştırma izni Valilikten alınmaktadır. Valiliğe verilecek dilekçenin ekinde aşağıdaki belgeler bulunması gerekmektedir.

*1 Adet Yönetim Kurulu Kararı Yazısı

*Üniforma Katalogu

*Site ve Kooperatifler için karar defterinin kapak sayfası

* Ticaret Sicil Gazetesinin Yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi ( Siteler için gerek yok )

*İmza Sirküleri

Evraklar renkli taranarak CD içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Alınacak yönetim kurulu kararı ise yazının sonunda mevcuttur.

Sonuç olarak; Güvenlik siteler açısından kat maliklerinin en önem verdiği konulardan bir tanesidir. Her ne kadar maliyet avantajı söz konusu olsa da benim önerim alanında uzman referans verebilen bir güvenlik firması ile bu hizmetin alınmasıdır.

Saygılarımla

ÖZMEN MALİ MÜŞAVİRLİK

Karar Örneği

………………………… Sitesi/Kooperatifi Yönetim kurulu ………….. tarihinde Özel Güvenlik Uygulaması gündemi ile toplanmıştır.

Toplantıda; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 25606 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereğince;………mahallesi, ……………caddesi, ………sokağı, no:…… İlçe/İSTANBUL adresinde bulunan (…….birimin tam adı ünvanı yazılacaktır…) , (Hizmet Satın Almak Sureti ile/Kendi Bünyemizde Özel Güvenlik Birimi Oluşturmak Sureti ile/Her İki Yöntem Kullanılarak), silahsız/ silah (silahlı ise talep edilen silahın cinsi ve miktarı ) ve teçhizat belirtilecektir. (…) kişilik güvenlik kadrosu verilmesine ve bu husus ile ilgili bütün iş ve işlemleri takip etmeye ……………………………………’nın yetkili kılınmasına oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store