Tapu sizin üzerinize olsaydı stopaj olmayacaktı.

Eşinize ait evi işyeri olarak kullandığınızda , (kira ödemesi gerçekten yapılmayacaktır zaten ) stopaj doğmaz. ANCAK her zaman bir ancak var maalesef, eşiniz yıl sonunda emsal kira bedeli üzerinden gelir beyan etmesi lazım.

Bu konudaki özelge bu şekilde söylüyor. Ama problemi ortaya koyup,çözüm önermemek bana göre değil, o yüzden çok ufak bir rakam belirleyip en azından stopajı ödemenizi önerebilirim.

Görüşmek üzere

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store