Ufuk açıcı , muhteşem yazınız için tebrik ederim.

Türkiye’nin elektronik ortamda genel kurul yapabilen ilk kooperatifini iki yıl önce kurduk ve son derece başarılı oldu. Kendi adıma kooperatifçiliğin aslında modası geçmiş bir yöntem değil, tam tersi önümüzdeki süreç için daha fazla odaklanılması gereken bir yol olduğunu düşünüyorum.

Platform kooperatifçiliği içinde naçizane önerim, öncelikle kooperatif ana sözleşmesinin amaç ve faaliyet konusu başlıklı 6.maddesinin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırlanmasıdır.

Mevcutta bir kaç kooperatif türü dışında risturn istisnası maalesef 31.12.2017 tarihinde sona erdi. Bu anlamda düşünülen vergisel istisnalar maliye tarafından tam anlamı ile karşılık bulmuyor. Umarım devam eden süreçte bu anlamda olumlu gelişmeler olur.

Sevgiler, Saygılar

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store