Yapı Kayıt belgesinden sonraki masraflar nelerdir ?

İmar Barışı için Yola çıktınız.

Yapı kayıt belgesi için ödemenizi yaptınız. Örnek olarak 2000 TL

Kat mülkiyet tapusu için ise ödenen rakam kadar bir daha rakam ödenmesi gereklidir. Toplam 4000 TL oldu.

Ayrıca bu rakama ek olarak kat mülkiyetine geçişte aşağıdaki tutarlarda ödenir

  • 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10 TL
  • Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL
  • İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL
  • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  • LİHKAB bürosuna ödeme yapılacaktır ( Sözleşme yapılması ve faturanın ödenmesi gereklidir)
  • Sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gereklidir.
Image for post
Image for post

Yazının izinsiz başka internet sitelerinde kullanılması halinde hukuki işlem yapılacaktır.

Originally published at kooperatiflerkanunu.com on July 12, 2018.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store