Yapı Kooperatiflerinde Site Yönetimine Geçiş Süreci

Zaman zaman yapılaşmasını tamamlayarak ortaklara konutları veya iş yerlerini teslim eden bazı yapı kooperatiflerinde imar problemleri nedeni ile ferdileşme süreci tamamlanamamakta ve yapı kooperatif statüsü devam etmektedir. Bu durumda sitede yaşam başlamakta ancak kooperatif ana sözleşmede yer alan faaliyetlerinin tamamlayamadığı için tasfiye olamamaktadır.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Photo by Carlos Muza on Unsplash
Image for post
Image for post
Photo by Ruthson Zimmerman on Unsplash

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store